• TEM2-100 + TEM2-232 553 hits TEM2-100 + TEM2-232