• TEM2-100 + TEM2-232 546 hits TEM2-100 + TEM2-232