• TEM2-301 + TEM2-245 527 hits TEM2-301 + TEM2-245