• TEM2-301 + TEM2-245 515 hits TEM2-301 + TEM2-245