• TEM2-085 613 hits TEM2-085
  • TEM2-085 652 hits TEM2-085
  • TEM2-085 634 hits TEM2-085
  • TEM2-085 555 hits TEM2-085
  • TEM2-093 + TEM2-085 412 hits TEM2-093 + TEM2-085
  • TEM2-085 + TEM2-093 341 hits TEM2-085 + TEM2-093
  • TEM2-052 + TEM2-085 496 hits TEM2-052 + TEM2-085