• TEM2-116 + TEM2-277 655 hits TEM2-116 + TEM2-277