• TEM2-116 + TEM2-277 677 hits TEM2-116 + TEM2-277