• TEM2-142 + TEM2-234 402 hits TEM2-142 + TEM2-234