• TEM2-227 + ST44-R008 1314 hits TEM2-227 + ST44-R008